Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 30 2017

jekaterina
7859 ce1b 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee

June 22 2015

jekaterina
2697 52d1 390
Reposted fromrevalie revalie viaacia acia
jekaterina
5707 5570 390
Reposted fromhairstyles hairstyles viaacia acia
jekaterina
Nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

June 19 2015

jekaterina
jekaterina
1462 6f87 390
Reposted fromtoft toft viamysli-wloczykija mysli-wloczykija

June 16 2015

jekaterina
1989 918a 390
Reposted fromribka ribka viaacia acia

June 15 2015

jekaterina
0038 de9a 390
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viacudoku cudoku

June 13 2015

jekaterina
jekaterina
Dzieci bzdurzą i – że tak powiem – chcą być bzdurzone. Któremu nie przejdzie – zostaje poetą.
— Julian Tuwim, W oparach absurdu
Reposted fromforget-YOU-not forget-YOU-not viacytaty cytaty
jekaterina

June 11 2015

jekaterina
Wszystko wiesz (...) Ja wiem, że ty wszystko wiesz. Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie w ogóle istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko zrozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem, Krystyno. Biedne, nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców.
— Marek Hłasko
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy viacytaty cytaty
9491 d723 390
jekaterina
4562 9e9f 390
Reposted fromyouuung youuung viacudoku cudoku
jekaterina
6068 6272 390
Reposted fromfelicka felicka viaacia acia

June 09 2015

jekaterina
Alan Hermanek
Reposted frommajkey majkey viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
jekaterina
'-jest ktoś w pani życiu?
-w tej chwili jesteś Ty.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
8123 914c 390

Zdzisław Beksiński, “Depresja, 1956

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viadluga dluga
jekaterina
9289 c9bf 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadluga dluga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl