Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2015

jekaterina
Wszystko wiesz (...) Ja wiem, że ty wszystko wiesz. Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie w ogóle istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko zrozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem, Krystyno. Biedne, nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców.
— Marek Hłasko
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy viacytaty cytaty

June 08 2015

jekaterina

June 07 2015

jekaterina
6509 cbec 390
Reposted fromrol rol viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
jekaterina
jekaterina
Zastanawiałem się i uznałem, że zostanę dobrym człowiekiem. [...] Przede wszystkim powiedziałem wszystkim, że wyjeżdżam na dwa tygodnie i nie będzie ze mną kontaktu. Uczyniłem tak, gdyż nabrałem podejrzeń, że łatwiej być dobrym człowiekiem, nie utrzymując kontaktu z ludźmi.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromkaqla kaqla viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
1713 62ce 390

lazybreak:

+ you are gold

Reposted fromblutelf blutelf viaacia acia
5297 9d3b 390

Finland, Helsinki

Reposted fromerial erial viaacia acia
jekaterina
0688 9600 390

bleeblu:

Today, today.

jekaterina

June 02 2015

5388 2b97 390

kelseyhayden:

lost lake
hood river // or.

jekaterina
3304 3e32 390
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viacudoku cudoku

June 01 2015

jekaterina
1661 6db9 390
Reposted frompomsa pomsa viacytaty cytaty
jekaterina
6695 9621
Reposted fromkonwalia konwalia viaacia acia

May 26 2015

jekaterina
Reposted fromshakeme shakeme viaacia acia
4276 6d48 390

delta-breezes:

Eva Kosmas Flores | Adventures In Cooking

Reposted fromalekssandra alekssandra viaacia acia
jekaterina
jekaterina
Zrobiliśmy postęp: materia nie jest już tak ciężka, tak ważna; wolno nam tworzyć całe dramaty po to tylko, by uświadomić sobie pojedyncze uczucie, to znaczy: wzbogacić się o jedno nowe uczucie.
— Rainer Maria Rilke - Druga strona natury. Eseje, listy i pisma o sztuce
Reposted frommoonlitsky moonlitsky viacytaty cytaty

May 25 2015

jekaterina
4270 e097 390
Reposted fromjaslodka jaslodka viapoppyseed poppyseed
jekaterina
Nie przyjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama.
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl